Giriş yap

Şifremi unuttum

En son konular
» Laptop bu hale getirdi!
Çarş. Ekim 20, 2010 10:05 pm tarafından AMEDEUS

» .........
Perş. Ekim 14, 2010 3:56 pm tarafından AMEDEUS

» manzara
Çarş. Ekim 13, 2010 9:26 pm tarafından Deniz

» manzara fotoğrafları
Çarş. Ekim 13, 2010 9:18 pm tarafından Deniz

» Paydos/ C.Sıtkı Tarancı
Salı Ekim 05, 2010 2:49 pm tarafından AMEDEUS

» logo..........
C.tesi Ekim 02, 2010 11:45 pm tarafından ezgi

» ..................
C.tesi Ekim 02, 2010 2:09 pm tarafından DicLe

» Çile
Salı Eyl. 21, 2010 2:01 pm tarafından AMEDEUS

» Görmemişin bebeği olmuş...
Salı Eyl. 21, 2010 12:27 pm tarafından DicLe

» facebooktan video indirme
Salı Eyl. 21, 2010 10:08 am tarafından ezgi

» Taş atan çocuk
Ptsi Eyl. 20, 2010 5:00 pm tarafından DicLe

» BARIŞ
Ptsi Eyl. 20, 2010 4:27 pm tarafından DicLe

» BEKLENTİSİZ....
Ptsi Eyl. 20, 2010 4:24 pm tarafından DicLe

» UZAKTAN ...
Ptsi Eyl. 20, 2010 4:22 pm tarafından DicLe

» CAN YÜCEL'DEN MAL BEYANI
Perş. Eyl. 16, 2010 1:36 pm tarafından yoll

» ARKADAŞLIK
Ptsi Eyl. 13, 2010 11:20 am tarafından ezgi

» ARKADAŞLIK
Ptsi Eyl. 13, 2010 11:15 am tarafından ezgi

» ŞİİR
Ptsi Eyl. 13, 2010 11:08 am tarafından ezgi

» Kamuflaj
C.tesi Eyl. 11, 2010 5:32 pm tarafından AMEDEUS

» UZAK
Çarş. Eyl. 08, 2010 5:05 pm tarafından ezgi

» Yeşillik
Çarş. Eyl. 08, 2010 4:59 pm tarafından ezgi

» Salam Gibi
Çarş. Eyl. 08, 2010 4:57 pm tarafından ezgi

» Benlik_Oruç Aruoba
Çarş. Eyl. 08, 2010 4:56 pm tarafından ezgi

» BİR AYRILIŞ HİKAYESİ
Çarş. Eyl. 08, 2010 4:54 pm tarafından ezgi

» Pembe Deniz
Çarş. Eyl. 08, 2010 4:51 pm tarafından ezgi

» HAYAT
Çarş. Eyl. 08, 2010 4:48 pm tarafından ezgi

» Benim Yazdığım Sen
Çarş. Eyl. 08, 2010 4:47 pm tarafından ezgi

» Seviyorum Seni
Çarş. Eyl. 08, 2010 4:46 pm tarafından ezgi

» BERFİN
Çarş. Eyl. 08, 2010 4:44 pm tarafından ezgi

» Bahar Gelmiş
Çarş. Eyl. 08, 2010 4:43 pm tarafından ezgi

Anket
Arama
 
 

Sonuç :
 


Rechercher çıkıntı araştırma

En iyi yollayıcılar
DicLe
 
AMEDEUS
 
yoll
 
Deniz
 
yelken
 
ezgi
 
NezBe
 
Devrim
 
mad men
 
Surgun
 

Kimler hatta?
Toplam 1 kullanıcı online :: 0 Kayıtlı, 0 Gizli ve 1 Misafir

Yok

Sitede bugüne kadar en çok 111 kişi C.tesi Tem. 29, 2017 7:00 am tarihinde online oldu.

YENİ DÜNYA DÜZENİ NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Aşağa gitmek

YENİ DÜNYA DÜZENİ NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Mesaj  Misafir Bir C.tesi Ocak 16, 2010 4:13 pm

Sosyalist bloğun yıkılmasının ardından sıkça duyduk bu sözü. Emperyalistlerin dünya halklarına karşı sömürü ve baskı politikalarının yeni adıydı. Demokrasi, insan hakları, barış yalanlarıyla cilalanmaya çalışılsa da, Körfez Savaşı ile birlikte ne anlama geldiği çok açık görüldü. Yeni Dünya Düzeni, dünya halkları için karşı pervasız saldırılar, daha fazla açlık ve yoksul anlamına geliyordu. Körfez Savaşı�na kadar emperyalist demagojilere inananlar, yaşanan katliam, vahşet karşısında tüm gerçekleri görmüştü. Yeni Dünya Düzeni ile birlikte emperyalizm halklara karşı saldırılarında yeni bir süreç başlatıyordu. Artık onlara göre �tek kutuplu dünyada� bir tek kendi boruları ötecekti.

Yeni Dünya Düzeni Sömürüyü Katmerle?tirdi: Yeni Dünya Düzeni politikalar?yla emperyalistler krizlerine çözüm olacak bir düzen yaratma hedefindeydiler. Gündeme getirdikleri bütün politikalar bu amaçlar?na hizmet ediyordu. Körfez Sava???nda Irak halk?n?n tepesine binlerce ton bomba ya?d?rmalar? da, Somali?yi, Ruanda?y? i?gal etmeleri de, Yugoslavya?da masum insanlar? katletmeleri de hep bunun içindi. ?stiyorlard? ki, dünyan?n tek hakimi olduklar?n? herkes kabul etsin. ?stiyorlard? ki, ayk?r? hiç bir ses ç?kmas?n. ?stiyorlard? ki, herkes boyun e?sin, ne isterse onu yaps?n. Bu düzen hep böyle sürüp gitsindi. U?runda halklar? katlettikleri bu düzen ise esas?nda emperyalist tekellerin düzeniydi. Zaten yap?lan her?ey emperyalist tekellerin daha rahat sömürmesi, hiçbir sorun ya?amadan, krizlere dü?meden karlar?na kar katmas? içindi. Bunun için ad?na küreselle?me dedikleri bir politikay? gündeme getirdiler. Bilimde, teknolojide, vb. çe?itli alanlarda ya?anan geli?melerle art?k dünyan?n dev bir köy haline geldi?ini, s?n?rlar?n ortadan kalkt???n? ileri sürdüler. Durum böyle olunca art?k ulusal s?n?rlarda ?srar etmenin faydas?z ve geli?en durum kar??s?nda gerici oldu?unu ileri sürdüler. Art?k ulusall?kta ?srar etmenin, ulusal kurtulu? sava?lar? vermenin anlams?zla?t???n? aç?klad?lar. Yalanlar?na yalanlar eklemekten geri durmad?lar. Emperyalizmin art?k de?i?ti?ini, ba??ml?l???n yerini kar??l?kl? ba??ml?l???n ald???n? ileri sürdüler. Söylediklerinin hiçbir inand?r?c?l??? yoktu. Ne emperyalizm de?i?mi?ti, ne de halklara yönelik sömürü politikas?. Tam tersine art?k kar??s?nda bir sosyalist blo?un olmad???n? bilen emperyalizm halklar?n ili?ini sömürmenin pe?indeydi. Yeni Dünya Düzeni S?n?rs?z Sömürünün Yolunu Aç?yor: Krizden kurtulmak için emperyalist tekellerin s?n?rs?z sömürüye ihtiyaçlar? vard?. Bu ise ancak önündeki en küçük engelin bile kald?r?lmas?yla mümkündü. Varolan sömürü art?k yetmiyordu. Hep daha fazlas?n? istiyorlard?. Bunu sa?lamak için de hemen IMF, Dünya Bankas? gibi emperyalist finans kurulu?lar? devreye sokuldu. Bo?az?na kadar borca soktuklar? yeni-sömürgelere, yaratmaya çal??t?klar? düzene uygun politikalar? dayatt?lar. Art?k tüm yeni-sömürgelerden piyasa ekonomisinin uygulanmas?n?, ekonominin serbestle?tirilmesini istiyorlard?. Serbest piyasa ekonomisi dedikleri ise kapitalizmin tüm vah?etiyle halklar?n bo?az?na çökmesinden ba?ka bir ?ey de?ildi. Güçlünün zay?f? ezdi?i, tekelle?menin artt??? bir ekonomik politikay? dayat?yorlard?. Ülkemizde 12 Eylül cuntas?n?n uyguland??? 24 Ocak kararlar?n?n benzerini tüm yeni-sömürgelere dayatt?lar. Özelle?tirme politikas?n? gündeme getirdiler. Halk?n eme?iyle, al?nteriyle yarat?lan kurulu?lar bir bir emperyalist tekellere ve i?birlikçilerine satld?. Hem de yok pahas?na. Tüm emekçilerin bo?az toklu?una çal??mas? istendi. Buna kar?? direnenler cuntalar?n, kontrgerillan?n sald?r?lar?n?n hedefi oldu. Karlar?n? daha da yükseltmek için görülmemi? boyutlarda bir i?çi k?y?m?n? ba?latt?lar. Her yerde i?sizlik korkunç boyutlara yükseldi. Yeni sömürgelerde halk?n bo?az?ndan kesilenler ihracat ad? alt?nda emperyalist tekellerin kasas?na aktar?ld?. Yap?lan onca ihracata ra?men yeni-sömürge ekonomileri düzelmek bir yana daha fazla borç bata??na sapland?. Emekçilerin her türlü sosyal hakk? gaspedildi. Üsteli bu politika sadece yeni-sömürgelere yönelik de?ildi. Emperyalist tekeller daha fazla kar etsin diye benzer politikalar emperyalist ülkelerde de uygulan?yordu. Yeni dünya düzeniyle birlikte gündeme gelen küreselle?me ekonomide emperyalizmin egemenli?ini daha da peki?tirirken, halklara kar?? aç?lm?? kapsaml? bir ekonomik sald?r?y? içeriyordu. Bu sald?r? yeni-sömürgelerde özelle?tirme, i?çi k?y?mlar?, sendikas?zla?t?rma, sosyal haklar?n gasp? ?eklindeyken, benzer içerikte sald?r?lar emperyalist ülkelerde de çe?itli k?l?flar alt?nda gündeme getiriliyordu. Bu sald?r?lara kar?? mücadele çe?itli düzeylerde sürse de, direni?in bu sald?r?lar? püskürtecek kadar güçlü olmamas? ve emperyalizmin içinde bulundu?u krizin boyutlar? nedeniyle bu politikalar hayata geçirildi. Emperyalist Sömürünün ?ki Aya??: Özele?le?tirme ve Uluslararas? Tahkim Yeni Dünya Düzeni?nin hakim olmaya ba?lad??? 1980?ler sonras?nda iki politika öne ç?kt?; Özelle?tirme ve Uluslararas? Tahkim. Bu politikalar yeni gündeme getirilen s?n?rlar?n kald?r?lmas? çabalar?na da uygundu. Ve emperyalist tekellere daha fazla kar sa?layacak bir uygulamayd?. Özelle?tirme ile devlet eliyle kurulmu? kamu i?letmeleri çok ucuz fiyatlarla emperyalist tekellere devrediliyordu. Bu i?letmeler asl?nda karl? i?letmeler olmakla birlikte zarar ediyormu? gibi gösterilerek sat???n zemini yarat?lmaya çal???l?yordu. Bir kez bu i?letmlerin sat??? gündeme al?nd???nda teknolojisi yenileniyor, uygun yat?r?mlar yap?larak sat??? cazip hale getirilmeye çal???l?yordu. Böylece kar edecek hale getirilen i?letmeler tekellerin sofras?na sunuluyordu. Bunlar? yok pahas?na alan tekeller yapt?klar? i?çi k?y?mlar?yla, örgütsüzle?tirme sald?r?lar?yla birlikte i?çilerin haklar?n? gaspederek karlar?n? daha yükseltecek bir ortam? yarat?yorlard?. Böylece olu?an karlar emperyalist tekellerin ve i?birlikçilerinin kasalar?n? dolduruyordu. Ancak i?ler her zaman istedikleri gibi gitmiyordu. Kimi zaman yeni sömürgelerin yasalar? önlerine hiç de istemedikleri engeller ç?kar?yordu. Bir ?ekilde bunlar?n da ortadan kald?r?lmas? gerekiyordu. Bunun da yolunu buldular. Uluslararas? tahkim ile yeni-sömürgelerin egemenlik haklar?n?, yasalarn?, çe?itli kurumlarn? hiçe sayarak, kendi sömürülerini gerçekle?tirmenin yolunu açt?lar. Uluslararas? tahkim emperyalistlerin sömürüsünü garanti alt?na alan bir kurumdu. Yeni-sömürgelerde emperyalist tekellerin ç?karlar?n?n her türlü tehlikeye kar?? devlet güvencesi alt?na al?nmas?yd?. Bir yeni-sömürge uluslararas? tahkimi kabul ettikten sonra art?k emperyalist tekellerin görece?i her türlü zarar? telafi etmeyi de taahhüt etmi? oluyordu. Böylece tekellerin karlar? güvence alt?na al?n?rken, sömürünün yükü yine emekçilerin omuzlar?na bindiriliyordu. Üstüne üstlük bir de devlet emperyalist tekellerin zarar etmemesi için emekçilerin her türlü direni?lerine sald?racak, onlar?n her türlü talebini terörle ezecekti. Çünkü art?k emperyalist efendilerine ba??ml?l??? daha da peki?mi?, onlar?n basit bir piyonu olmaktan, kap?lar?nda bir muhaf?z olmaktan öte bir fonksiyonu kalmam??t?. Esas i?i halka kar?? emperyalistlerin ç?karlar?n? korumakt?. Ulusal egemenlik, onur her türlü ulusal de?er emperyalistlerin kasalar? daha fazla dolsun diye ayaklar alt?na al?nm??t?. Halklar Kendilerine Dayat?lan ?Yeni Düzen?i Kabul Etmiyor: Emperyalistler dünyada yaratmak istedikleri düzenin ad?n? ?Yeni Dünya Düzeni? diye koymu?lard?. Estirdikleri terör, tak?nmaya çal??t?klar? demokrasi, bar?? insan haklar? maskesi hep bu düzenin kabul görmesi içindi. Yine de hiçbir ?ey istedikleri gibi gitmiyordu. Çünkü bu düzeni esas olarak halka kabul ettirmeleri gerekiyordu. Yerle?tirilmeye çal???lan bu düzenin politikalar?ndan do?rudan etkilenen as?l kesim yüzy?llar?ndan bu yana ezilen, sömürülen dünya halklar?yd?. Ve çe?itli manevralarla yeni ayn? ?eyler dayat?l?yordu. Her ne kadar bilinçleri çarp?t?lmaya, gerçekler örtülmeye çal???lsa da dünya halklar? emperyalistlerin uygulamaya çal??t?klar? politikay?, oynamaya çal??t?klar? oyunu çok geçmeden gördü. Tak?nd?klar? maske çabuk dü?tü, emperyalizmin çirkin yüzü bütün ç?plakl???yla ortaya ç?kt?. Yeni Dünya Düzeni?nde halklar ad?na olumlu hiçbir ?ey yoktu. Halka yine bask?, zulüm ve sömürü reva görülüyordu. Halka yine bask?, zulüm ve sömürü reva görülüyordu. Yalanla, demagojiyle, ikiyüzlüce tav?rlarla halklara emperyalizmin de?i?ti?ini anlatmayaçal??t?larsa da kimseyi inand?ramad?lar. Çünkü emperyalizmin özünde de?i?en bir yan? yoktu. Hatta sosyalist blokta ya?anan geri dönü?lerle önleri daha da aç?lm??t?. Eskiden sosyalist blo?un varl??? halklara kar?? sald?r?lar?nda bir cayd?r?c?l?k sa?l?yordu. ?imdi ise o da yoktu. Bu yüzden sald?r?lar?nda daha pervas?z, sömürülerinde daha dizginsizdiler. Bu pervas?zl?kla Yeni Dünya Düzeni?nin önünde engel olarak gördükleri herkese amans?zca sald?rd?lar. Dünya halklar? emperyalizmin de?i?medi?ini, halk dü?man? niteli?inin devam etti?ini, Yeni Dünya Düzeninin ilan edildi?i dönemde, Körfez Sava?? s?ras?nda gördü. Irak?ta s???n?klarda, caddelerde tonlarca bomban?n alt?nda can veren yüzbinlerce insan emperyalizmin vah?i bir kan dökücülük ve s?n?rs?z bir halk dü?manl??? oldu?unu ya?arak gördü. Daha sonras?nda da dünyan?n çe?itli yerlerinde ya?anan emperyalist sald?rganl?k emperyalizm gerçe?ini çarp?c? biçimde gözler önüne serdi. Her ne kadar sosyalist ülkelerde kapitalizme dönü?le birlikte ya?anan reformist dalgayla birlikte dünyan?n kimi bölgelerinde emperyalizme ve i?birlikçilerine kar?? sava?an silahl? örgütler uzla?ma masalar?nda sava?lar?na son verdilerse de halklar?n mücadelesi hiç bitmedi. Her dönem dünyan?n ?u ya da bu bölgelerinden emperyalizme ve onun dayatt??? politikalara kar?? bir mücadele k?v?lc?m? mutlaka çak?ld?. Dünya halklar? kendilerine dayat?lan Yeni Dünya Düzeni?ni sessiz bir biçimde kabullenmediler. ?u ya da bu düzeyde bir direni? hemen her yerde ya?and?. Çünkü emperyalizm art?k do?rudan halklar?n gelece?ine sald?r?yor, yar?nlar?n? belirsiz hale getiriyordu. Her türlü güvenceden yoksun, yar?n yiyecek ekme?i bulaca??n?n garantisi olmayan emekçiler kendilerini bu hale getiren düzene kar?? tepkilerini ifade ediyorlard?. Halklar Mücadeleyi Yükseltiyor: Emperyalistlerin egemenli?inde dünyada yeni bir düzen kurulmaya çal???ld?ysa da bunun tam anlam?yla ba?ar?ya ula?t???n? söylemek zordur. Yarat?lmaya çal???lan bu düzenin önündeki engeller çok çe?itliydi. Bir yandan emperyalistlerin kendi aralar?ndaki çeli?kiler vard?. Emperyalistlerin herbiri sömürü pastas?ndan kendisi daha fazla pay almak istiyordu. Bu da aralar?ndaki dala?may? boyutland?r?yor, çeli?kilerini yo?unla?t?r?yordu. Di?er yandan emekçi halklarla emperyalistler aras?ndaki çeli?kilerin yo?unla?mas? vard?. Derin bir krizin bata??nda yuvarlanan emperyalistler bu krizlerinden ç?k?? yolu olarak halklar üzerindeki sömürüyü art?rmay? bulmu?lard?. Bu sömürüyü ise ancak bask? ve zorbal?klar?n? daha fazla art?rarak sürdürebilirlerdi. Dünya halklar? kendilerinin s?rt?ndan geçinmelerini kabul etmedi?i gibi kendilerine uygulanan zulme kar?? da sessizce boyun e?miyorlard?. Bir ba?ka çeli?ki ise emperyalistlerle sosyalizmden kapitalizme geri dönen halklar aras?nda ya?an?yordu. Bu halklar kapitalizmin kendilerine daha fazla refah, özürlük getirece?ini ummu?lard?. Ancak hiçbir ?ey umduklar? gibi olmad?. Gelen tek ?özgürlük?, özgürce sömürülme özgürlü?üydü. Geçmi?te bir i?i, kalacak bir evi olan, gelece?i halkç? iktidar taraf?ndan garanti alt?na al?nan insanlar kapitalizme geçi?le birlikte bunlar? da kaybettiler. Buralarda da art?k açl?ktan, sokakta donarak ölen insanlara rastlanmaya ba?land?. Kapitalizmin insanl?k d??? yüzünü tan?yan bu ülke halklar? geçmi? günlere daha fazla özlem duymaya, kapitalizme olan tepkilerini göstermeye ba?lad?lar. En önemlisi de emperyalizme ve i?birlikçilerine kar?? hala sava?anlar?n varl???yd?. Emperyalizmin tüm güçlülük gösterilerine ra?men ideolojik sa?laml???yla dimdik ayakta duran Parti-Cephe gibi örgütler, ulusal temelde mücadele yürütse de silahl? sava?ta hala ?srar eden örgütler vard?. Bunlar silahl? sava??n kurtulu? yolu olmad???n? ileri süren emperyalizme kar?? bir cevap oluyor, halklara kurtulu? yolunu gösteriyordu. Emperyalizmin gerçek yüzünün, ya?anan gerçekli?in bütün aç?kl???yla ortaya ç?kmas?n?n ard?ndan ona kar?? halklar cephesinden verilen mücadele daha da yükseliyor. Her yerde emekçiler ayakta. Yeni-sömürgeler, emperyalist metropoller emekçi kitlelerin hesap soran, Yeni Dünya Düzeni politikalar?na kar?? ç?kan eylemleriyle sars?l?yor. Çünkü halklar kendilerine dayat?lan zulmün ve sömürünün bilincine vard?kça ona kar?? mücadele etme güç ve kararl?l???n? daha fazla gösteriyorlar. Yeni Dünya Düzeni de Emperyalizmi Kurtaramaz: Emperyalizmin girdi?i bunal?mlardan kurtulmak için ba?vurdu?u çarelerden birisiydi Yeni Dünya Düzeni korumak için, bu politikay? gündeme sokmu?tu. Bunun da emperyalizmin derdine çare olamayaca??n?n görülmesi için çok zaman geçmesi gerekmedi. Çünkü Yeni Dünya Düzeni?nin tutmas? için emperyalizm kar??s?nda kay?ts?z, ?arts?z bir teslimiyet gerekiyordu. Emperyalizm i?te bunu ba?aramad?. Ezilen dünya halklar? emperyalizm kar??s?nda diz çökmedi, boyun e?medi. Emperyalizme ?u ya da bu düzeyde kafa tutmaya devam eden, onun dayatmalar?n? kabullenmeyen devletler hala var. Ve hala emperyalizme ve u?aklar?na kar?? silah elde sava?anlar var. Halklar?n direni?i her geçen gün geli?iyor.

Çünkü halkların emperyalizme karşı duyduğu öfke büyüyor. Halkların öfkesinin kasırgaya dönüşüp, emperyalizmi savurup atacağı günler de gelecek. Emperyalistler şimdi bunun korkusuyla yaşıyorlar. Bir gün bu saltanatlarının son bulacağını biliyorlar. Bunun için gelecekten endişelerini ifade ediyorlar. Kaçınılmaz sonlarını biraz daha geciktirmek için ellerinden gelen herşeyi yapıyorlar. Yine de ne yaparlarsa yapsınlar, hiçbir şey onları kaçınılmaz sonlarından kurtaramaz. Çürümüşlükleriyle, kokuşmuşluklarıyla yokolup gitmeye mahkumdurlar.

Misafir
Misafir


Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz